top of page

PRIVACY VERKLARING

Waarom een privacyverklaring

Als fotograaf besef ik mij maar al te goed dat mijn werk (bijna) altijd jouw privacy raakt. In meer dan 90% van mijn foto’s zal je herkenbaar op de foto staan en dat zijn persoonlijke gegevens over jou. Ik zal je daarom altijd vooraf vragen of ik je foto’s mag gebruiken voor mijn portfolio. Als je later toch liever niet in mijn portfolio staat, dan mag je dat natuurlijk aangeven en haal ik die foto zo snel mogelijk weg. Als ik (of jij) de foto’s wil gebruiken om te verkopen werk ik standaard met een contract, waarin precies staat wat we met de foto’s mogen doen.
Naast de foto’s die ik maak verzamel ik ook zaken zoals e-mail, adres, naam, handtekening, etc.. zodat jij mij kan betalen en ik de belastingen een goede boekhouding kan laten zien. Die gegevens moet ik minimaal 7 jaar bewaren. Ook gegevens zoals jouw ip-nummer (die standaard in e-mail informatie zit) en jouw rekeningnummer (als je elektronisch betaalt) zullen in mijn administratie worden verzameld. Ik wil daar helder in zijn en jou laten zien dat ik mij daar bewust van ben. Daarom heb ik deze privacyverklaring gemaakt, zodat jij kan zien wat ik met jouw gegevens doe, waarom ik dat doe en hoe lang ik die gegevens bewaar en hoe ik dat heb beveiligd om gegevensmisbruik te voorkomen.
Als je hier vragen over hebt kan je mij mailen of bellen. Dan zal ik zo snel mogelijk antwoord geven.

 
Persoonsgegevens die ik verwerk

Image for Image verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam (zodat ik je bij je naam kan noemen)
– Adresgegevens (voor het versturen van de factuur en/of foto’s en tbv van de belastingen)
– Telefoonnummer (zodat ik je kan bellen als dat nodig is)
– E-mailadres (zodat ik de foto’s naar je toe kan sturen en afspraken kan maken over je opdracht)
– IP-adres (zit standaard in de e-mail en wordt verzameld in de website statistieken als je naar mijn website komt)
– Internetbrowser en apparaat type (wordt standaard verzameld als je op mijn website komt)
– Bankrekeningnummer (Betaling via je bankrekening)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Image for Image verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid (alleen als dat een uiterlijk kenmerk is wat ik fotografeer)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers    die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan      16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over        kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens    hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@image4image.nl , dan verwijderen ik die informatie.
– burgerservicenummer (BSN) (alleen bij zakelijke klanten, omdat dit onderdeel is van het btw nummer en dat is verplicht te vermelden op de       factuur.)

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Image for Image verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Image for Image verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze         belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Image for Image neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Image for Image) tussen zit.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Image for Image bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Administratieve gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres: 7 jaar, omdat dit onderdeel van mijn administratie en vanuit de belastingdienst verplicht is om te bewaren. De gemaakte foto’s bewaar ik 5 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Image for Image deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Image for Image blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Image for Image jouw persoonsgegevens aan andere derden. Het gebruik van foto’s in mijn portfolio doe ik alleen met jouw toestemming. Als ik die toestemming heb en ik gebruik de foto, dan kunnen al mijn websitebezoekers jouw foto zien. In iedere foto zet ik een copyright, omdat ik de auteur ben van de foto. Bij overtreding van die wet zal ik direct (juridische) stappen ondernemen om dat op te lossen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Image for Image gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken. Als ik dat in de toekomst wel ga gebruiken, om bijvoorbeeld klanten te werven voor mijn bedrijf, dan zal ik dat in deze verklaring aanpassen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Image for Image en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@image4image.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zal ik telefonisch contact met je opnemen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Image for Image wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Image for Image neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@image4image.nl. Image for Image heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Extern geheugen.
– In de Cloud maak ik alleen gebruik van de bedrijven ‘Google’ en ‘IP Stack’, die zelf goed beveiligd zijn.
 
Nog vragen?

Heb je na al deze informatie nog vragen, kan je die uiteraard aan mij stellen via 06-29626126 of via info@image4image.nl.

bottom of page